Generalforsamling d. 20. januar 2016

Generalforsamlingen blev holdt på Bundsbæk Møllegård med 13 deltagere, heraf 8 menige medlemmer. Som lidt ”ekstra” havde bestyrelsen inviteret på suppe før generalforsamlingen. Dina havde kreeret en tragtkantarel-suppe og en anden med Karl Johan og tragtkantareller suppleret med brød og snegle med indbagte tragtkantareller, og der var dækket op med øl, vin og vand. Alle blev mætte, og med et kvarters forsinkelse gik vi i gang med generalforsamlingen – referat følger. Efter denne var der kaffe.
Hanne Petra havde lavet en fin billedserie, og hun fortalte om sine oplevelser i felten som assistent og vært for BioWide-projektets medarbejder Thomas Læssøe. Her fik vi også illustreret, hvordan svampeinteressen kaster mange unikke naturoplevelser af sig, fra sjældne små svampe og odderunger til sjældne guldsmede. Her var lokalafdelingens nye pc i brug – indkøbt for en bevilling fra hovedforeningen på kr. 7500.

1. Valg af dirigent

Ove Møberg blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte dirigentens forslag om at udskyde valget af stemmetællere til punkt 6, hvor et evt. behov for stemmetællere ville vise sig.

2. Formandens beretning

Tage Madsen samlede resultatet af årets svampesæson med at sige, at alle vist havde samlet det, de kunne spise i 2015. Hjemmesiden og nyhedsmail er vigtige for kontakten til medlemmerne; de fungerer fint i kommunikationen omkring turene, og medlemmerne er velkomne til at melde ind med forslag til forbedringer.

Ture og medlemsarrangementerne er på niveau med sidste år, og af mere udadvendte aktiviteter har vi arrangeret Svampespisedag på Bundsbæk Mølle i samarbejde med museet og DN, Økologisk Høstmarked på Vestjyllands Højskole sammen med DN og DOF og deltaget i en foreningsmesse for flygtninge i Skjern Kulturcenter. Hanne Petra arbejder med i det landsdækkende 3-årige BioWide-projekt,og Benny Christensen overvåger rødlistede svampearter i Hoverdal, Stråsø og Fejsø plantager.

Begynderkurserne i Varde med 11 kursister og i Herning med 4 er en vigtig del af lokalafdelingens arbejde. I Varde har begynderkurset og Mandagsaftener givet en god kontakt deltagerne imellem. Der blev i den forbindelse spurgt til, hvorfor medlemslisten ikke kommer ud til medlemmerne, og svaret var, at medlemmerne skal give tilsagn, hvis de skal stå på en offentlig liste, og denne skal løbende vedligeholdes, hvilket vil være et større arbejde. Det blev ligeledes nævnt, at der er lavet en liste over medlemmer, der ønsker samkørsel, men der er kun 14 på listen. Bestyrelsen er bevidst om, at transport kan være et problem for enkelte medlemmer, og man er velkommen til at kontakte os, når behovet er aktuelt.

Medlemstallet kan ikke angives helt præcist, men er ca. 170 med 25-30 nye indmeldelser og et tilsvarende antal udmeldelser om året (medlemmer i restance bliver først strøget af Svampeforeningens medlemsliste ved årets udgang). Den mere fyldestgørende beretning om årets gang kan læses i det kommende nummer af Svampe.

Debatten under og efter beretningen viste generel tilfredshed med hjemmesiden og ture ogarrangementer, og et forslag fra et medlem om annoncering af ture på Facebook (et forum på 4-5000 svampeinteresserede), skal følges op af bestyrelsen. Der var desuden en snak om adgangsregler. Det er søgt afklaret efter generalforsamlingen, om ejere af private skove er pligtige til at skilte med, at skoven er privat, men vi har ikke fundet noget om krav om skiltning. Men mange skovejere skilter med adgangsreglerne i private skove, hvortil der er adgang for gående og cyklende skovgæster på stierne. Der er skilte ved indgangsvejene til statsskovene, og mange kommuner skilter også ved deres skove; her har publikum adgang hele døgnet. Dette gælder også for skove, som ejes af menighedsråd. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Det reviderede regnskab 2015 blev fremlagt af kasserer Inger Thamdrup og godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Det eneste forslag, der var indkommet, var bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter fra 2016. Forslaget blev godkendt, og den resterende del af generalforsamlingen blev afholdt efter de nye vedtægter. Den væsentligste ændring er en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 8. Formålet med udvidelsen er at få en bedre repræsentation i Æ Skurrehats dækningsområde. Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en repræsentant fra den nordlige del af området. Vedkommende indtræder i bestyrelsen for 2016-17.

5. Budget for 2016.

Budget for 2016 blev fremlagt. Med det årlige tilskud på 2.000 kr. fra Svampeforeningen, opfylder budgettet bestyrelsens ønske om at have et rådighedsbeløb på ca. 4.000 kr.

Budgettet blev godkendt.

6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg var Tage Madsen, Dina Møberg og Peer Høgsberg. Alle var villige til at modtage genvalg. Der var ikke yderligere forslag, så det var genvalg, og der blev ikke brug for stemmetællere. Som nævnt under pkt. 4 er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med et nyt medlem for 2016-17. Fremover er der således hvert år fire bestyrelsesmedlemmer på valg.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant for to år (ved første generalforsamling, hvor denne bestemmelse er gældende, vælges en suppleant for et år og en for to år). Sabine Jensen og Morten Vinding var opstillet uden modkandidater. Sabine Jensen blev valgt for to år, og Morten Vinding for et år.

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant, begge for et år.

Som revisor var opstillet Yrsa Bro og som revisorsuppleant Ove Møberg. Begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt.

9. Evt.

Et forslag om at der afholdes foredrag i lighed med de to senest afholdte med Jesper Kristensen og Jens H. Petersen blev taget positivt imod, og bestyrelsen vil arbejde med sagen.

Ref. Hanne Petra Katballe, Inger Thamdrup og Tage Madsen