Generalforsamling i ”Æ Skurrehat”

den 20. januar 2015 på Bundsbæk Mølle kl. 19.00Formanden Tage Madsen bød velkommen. Der var mødt i alt 21 deltagere.

Generalforsamlingen 2015generalforsamlingen 2015

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Ove Møberg blev valgt til dirigent. Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen ikke var indkaldt med 3 ugers varsel som krævet ifølge vedtægterne og bad forsamlingen give til kende, om der var indvendinger mod at afholde generalforsamlingen. Da det ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet til formanden.

2. Formandens beretning, debat og godkendelse

Tage Madsens beretning er trykt i ”Svampe” nr. 71, 2015, side 50 – 55. Der var spørgsmål fra deltagerne, bl.a. om planer for 2015. Tage orienterede om planlagte ture og begynderkursus i Varde og Herning. Svampemandage i Varde fungerer godt, mens mandagsaftenerne på Bundsbæk Mølle skal nytænkes. Desuden opfordrede han medlemmerne til at kontakte bestyrelsen med forslag til ad hoc-ture, ture som laves med kort varsel og annonceres via nyhedsmail. F.eks. ture i ”egen baghave”, hvor der måske bare er 4-5 deltagere, som i et par timer får set et nyt område eller får sat navn på svampe i ”eget” område.

Petra Katballe fortalt om det gennemførte mikroskopikursus og oplyste, at Torbjørn Borgen planlægger et fortsætterkursus på Molslaboratoriet 17.-20. september. Desværre lykkedes det ikke at finde et kursussted i Vestjylland.

Anna Andersen fortalte om arbejdet med www.svampeivestjylland.dk og opfordrede medlemmerne til at bidrage til at holde siden levende med fotos, spørgsmål til eksperten mm.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab 2013.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsen vil i 2015 sørge for, at regnskabet bliver mere overskueligt og udgifter/indtægter bedre dokumenteret.

4. Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag til dagsordenen.

5. Budget 2014.

Budgettet blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.

Til bestyrelsen blev valgt for 2 år Rita Hedegaard Kristensen, Herning og Petra Katballe, Ringkøbing (genvalg). Anna Andersen har valgt at udtræde af bestyrelsen som følge af flytning. Anna fik en stor tak for sit arbejde med hjemmesiden og for at ville fortsætte som webredaktør.

Endvidere blev Peer Høgsberg, Randbøl valgt for 1 år. Efter Poul Borups død indtrådte Peer Høgsberg i bestyrelsen. Som kasserer blev valgt Inger Thamdrup, Skjern (genvalg for 2 år).

7. Valg af 2 suppleanter.

Til suppleanter blev valgt for 1 år Sabine Jensen, Skjern og Morten Vinding, Varde.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Til revisor blev Yrsa Bro valgt (genvalg) og til revisorsuppleant Ove Møberg (genvalg), begge for 1 år.

9. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Inger Thamdrup, ……..

Lækker svampesuppe