Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen på Bundsbæk Møllegård 25/1 2017

 

Der var i alt 17 fremmødte, incl. bestyrelsen, tilmeldt til Dinas lækre svampesuppe, og efter spisningen gik vi i gang med generalforsamlingen.

 

1: valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ove Møberg som dirigent og han blev valgt med akklamation.

Ove konstaterede efter valget, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2: valg af stemmetællere

Efter vedtægterne skal der vælges stemmetællere; men det blev besluttet at vente med dette valg til der blev brug for det – det blev ikke nødvendigt.

 

3: Formandens beretning

Gennemgås med korte stikord:

Svampeåret var med hensyn til spisesvampe meget givende m.h.t. kantareller, der var meget få rørhatte i de fleste skovområder og kun moderate/små mængder af tragtkantareller og pigsvampe.

 

Æ Skurrehat har afholdt 11 ekskursioner med i alt 118 deltagere.

Det var ønskeligt med flere turdeltagere, men det relativt dårlige september-/oktobervejr plus de få spisesvampe kan give lidt af en forklaring, og der var enighed om, at der kan rettes op på problemet med en bedre omtale af turene på hjemmesiden og evt. ved at lave pressemeddelelse på nogle af turene.

 

Medlemstallet er næsten uændret med 170 postadresser, men medlemsskabet gælder for familien, så medlemstallet må betegnes som stabilt.

 

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen er blevet udvidet med Tina Larsen,(Esbjerg) idet bestyrelsen blev bemyndiget til at finde yderligere et medlem på generalforsamlingen i 2016.

P.t. mangler vi to suppleanter, da hverken Sabine Jensen eller Morten Vinding har tid til at træde ind i bestyrelsen i tilfælde af forfald. Men de fortsætter som kontaktpersoner til Æ Skurrehat for deres institutioner henholdsvis Ringkøbing Skjern Museum og NaturKultur Varde, hvor foreningen afholder møder og kurser.

 

Projektet som undersøger udbredelsen af gul nøkketunge blev gennemført i 2016 med en ekskursion til Momhøje Plantage, hvor der blev set en fin bestand af arten.

Inger Thamdrup koordinerer eftersøgningen og samler informationer, som senere kan lægges på lokalafdelingens hjemmeside og evt. blive til en artikel i Svampe.

En anden undersøgelse gennemføres af Benny Christensen, som overvåger rødlistearter i Hoverdal, Stråsø og Fejsø Plantager i samarbejde med Naturstyrelsen.

 

Nye ekskursionsmål i 2016 var Stilde Plantage ved Brørup, Stauning Plantage og Herborg Bakker ved Videbæk, og to turledere gennemførte en bestilt tur i Blåbjerg Klitplantage for 50 deltagere, hvor honoraret gik til foreningen.

 

Der var begynderkursus i Varde med 11 deltagere med Johnny Hansen og Helmuth Andresen som ledere, og i Herning med Peer Høgsberg og Tage Madsen med 6 kursister, og kurserne næste år er planlagt til at foregå i Varde og som noget nyt i Holstebro med samme kursusledere.

 

En hyggeaften med årets svampeoplevelser den 30. november og præsentation blev aflyst, måske lidt for hurtigt, fordi der opstod usikkerhed om, om der var nok tilmeldinger.

 

For at forbedre hjemmesiden af det aftalt, at en mindre gruppe vil arbejde med hjemmesiden, første møde 6. februar.

 

Under debatten om formandens beretning var der flere forslag til ture, bl.a. Tange Plantage ved Ribe, Mønsted Kalkgruber (kalkelskende svampe) og Husby Klitplantage, og der var forslag om, at mødesteder annonceres med GPS-adresser.

Det blev desuden nævnt, at det ville være godt, hvis vi havde adgang til mikroskoper med minimum 100x forstørrelse til bestemmelsesaftener.

– beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4: Regnskab og budget ved kasserer Inger Thamdrup

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren.

Der blev i 2016 købt PC-udstyr for kr. 8795 for et tilskud bevilget af hovedforeningen i 2015.

Årets resultat er 5099,08 hvilket er passende, da vi tilstræber, at der er en bankbeholdning på ca. kr. 4000.

 

Budgettet for 2017 ender med et resultat på kr. 3025 incl. kr. 2000, tilskud fra hovedforeningen, men gebyrer fra ikke medlemmer på turene og en eller flere bestilte ture kan nok forbedre indtjeningen, så målsætningen m.h.t. økonomi kan holdes.

 

Under debatten foreslog Johnny Hansen, at der blev indkøbt yderligere beachflag, da de virker godt som blikfang ved arrangementer, evt. søges hovedforeningen om tilskud.

 

Regnskab og budget blev godkendt med applaus.

 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Helmuth Andresen, Hanne Petra Katballe og Rita Hedegaard, som modtager genvalg og Inger Thamdrup, som ikke genopstiller, men hun fortsætter med gul nøkketunge undersøgelsen. Der var genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer, og da ingen ønskede at stille op til bestyrelsen blev denne bemyndiget til at supplere sig, når det er muligt.

 

Formanden takkede Inger Thamdrup for det meget solide arbejde, hun har udført som kasserer for Æ Skurrehat.

Det aldrig svigtende overblik har været til stor glæde for lokalafdelingen, og det er godt, at projektet med gul nøkketunge holder kontakten til lokalafdelingen.

Der var en lille gave og stor applaus.

 

6: valg to suppleanter:

  1. suppl.: Fjord Josephsen, Tim Kirkevej 9, 6980 Tim, 20305014, mail fjord@tim9.dk
  2. suppl.: Jonna Kabel Larsen, Nr. Vognbjergvej 12, Dejbjerg, 6900 Skjern, 51411681, mail jkl@skylinemail.dk

 

7: indkomne forslag

Der var ingen forslag.

 

8: eventuelt

Der blev opfordret til at udsende en e-mail reminder før ture og arrangementer og til at opgradere facebook.

Edward mente, at han kunne skaffe flere medlemmer (Herning).

Johnny: kan vi lægge et mikroskopikursus på et tidspunkt, hvor folk med arbejde kan være med?

Inger foreslog, at Poul Borups kogebog sættes på hjemmesiden, gerne med foto-illustrationer. Der var tilslutning til dette.

 

Ove afsluttede generalforsamlingen, hvorefter der var kaffe/brød

Hanne Petra Katballe viste flotte svampebilleder fra 2016.

 

Referent Peer Høgsberg